Start arrow Dla Rodziców arrow Koncepcja Przedszkola
Koncepcja Przedszkola
02.02.2010.

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
„CZERWONY KAPTUREK”  w KOLE

ORGANIZACJA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nasza placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00. Organizację pracy przedszkola określa Ramowy rozkład dnia, który uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów ).

CELE STRATEGICZNE
 
1.    Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola opieki, wychowania i edukacji odpowiednich do wieku tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej.

2.    Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia.

3.    Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań.

4.    Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci „zdrowych”, jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów.

5.    Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej i zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

6.    Diagnozowanie i rozwijanie różnych rodzajów inteligencji dzieci.

7.    Czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, kształtowanie postaw zdrowotnych, zapobieganie odchyleniom w ich rozwoju i wyrównywanie niedoborów.

8.    Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym.

9.    Indywidualizowanie pracy z dziećmi w celu wyrównywania szans  edukacyjnych.

10.    Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

WIZJA
Chcemy, aby dzieci:

1.    były otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji,

2.     znały siebie i swoje możliwości,

3.    akceptowały odrębność innych, potrafiły odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązywały problemy, dążyły do osiągnięcia sukcesu i radziły sobie z porażkami,

4.    chcemy, aby zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozwijały twórcze myślenie i działanie każdego dziecka oraz przekazywały ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Pomagamy dzieciom uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.
Przygotowujemy dzieci do sprostania wyzwaniom jakie stawia przed nimi szkoła, w której rozpoczynają naukę bez stresu i w poczuciu własnej wartości. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.


ZADANIA PRZEDSZKOLA NA LATA 2013/2018


1.    Stosowanie aktywnych metod w wychowaniu i nauczaniu, których uniwersalność pozwala na ożywienie działań pedagogicznych.

2.    Systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry i poszerzanie zakresu kompetencji, zwiększanie skuteczności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w opracowaniu i przeprowadzaniu innowacji i eksperymentów.

3.    Wzrost aktywności rodziców w różnorodnych formach współpracy z przedszkolem.

4.    Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

5.    Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola: ogród, wyznaczone miejsca do działalności ruchowej i zabawowej zapewniające bezpieczne warunki i wszechstronny rozwój naszych wychowanków.

6.    Organizowanie spotkań adaptacyjnych dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola –  przygotowanie do przezwyciężania stresu związanego  z pobytem dziecka w przedszkolu.

7.    Kształtowanie przynależności do społeczeństwa lokalnego, promocja przedszkola.

Szczegółowe zadania przedszkola zawarte są w Planach pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej opracowywanych na poszczególne lata szkolne.

 
WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Dziecko:
1.    jest radosne,

2.    ufne w stosunku do nauczycieli, potrafi zgłaszać problem, zwracać się o pomoc,

3.    jest ciekawe świata,

4.    aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola,

5.    nie obawia się występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole, chwalić się sukcesami, osiągnięciami, swoimi pomysłami,

6.    jest twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, wykazuje inicjatywę w działaniu,

7.    jest uczciwe i prawdomówne,

8.    kulturalne i tolerancyjne,

9.    zna swoje prawa i obowiązki,

10.    zna i respektuje zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, jest świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA
Nasz absolwent:

1.    jest odporny w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego,

2.    potrafi myśleć, mówić, słuchać i rozumieć,

3.    wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu,

4.    posiada wiele różnorodnych zainteresowań kulturalno-estetycznych i chętnie je rozwija,

5.    jest tolerancyjne, wrażliwe i akceptuje odmienność drugiego człowieka.
 
 

 
« poprzedni artykuł